Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

TOKSİK TOZLAR VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ

Genel olarak havada süspanse olmuş her türlü katı taneciğe “toz” denir. Tozlar gerek büyük şehirlerde, gerekse endüstride, işyerlerinin havasını kirleterek zararlı etki gösterirler. Endüstrideki tozların toksik etkisi havadaki tanecik sayısına ve büyüklüğüne bağlıdır. Bu tozların solunumu ile ortaya çıkan zarar, tozun fiziksel özelliğine, kimyasal yapısına, solunan tozun toplanma yüzdesine ve yerine bağlıdır. Tozların canlılar üzerindeki

Kamuda İsg Açısından 1 Temmuzun Önemi

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş dünyası ve toplum açısından algılama, hazırlık, kabullenme, gelişim gibi süreçlerin ardından 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle tamamen yürürlüğe girecektir. Toplumda kanunun ertelenmesi olarak algılanmak istenen, 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun

Çocuk İşçiler Ve Ulusal Mevzuat

“İnsanlık, çocuklara vermek zorunda olduğu şeylerin en iyisini verme yükümlülüğü altındadır… Çocukların özgür ve onurlu bir ortamda fiziksel, zihinsel, ahlaksal, ruhsal ve sosyal bakımlardan sağlıklı ve normal bir biçimde gelişmelerini sağlamak için, onlara, yasalarla ve diğer araçlarla, sosyal koruma sağlanmalı, gerekli fırsat ve kolaylıklar sunulmalıdır… Çocuklar her türlü ihmale, acımasızlığa ve sömürüye karşı korunacaktır…” BM.

Boya Sektöründe Kullanılan Kimyasalların Etkileri

Boya sektörü çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Endüstri devriminden sonra dünyada bu alanda yeni pazarlar oluşmuş ve gelişmiştir.Aklınıza gelebilecek her alandaki ürünün, güzel görünmesini sağlamak ve dış etkilere karşı korumak için kullanılan bir maddedir. İnşaat sektöründeki gelişme ile boya sektöründeki büyüme paralel bir artış göstermektedir. Yılda yaklaşık olarak 500.000 ton boya üretilen ülkemizde, sektörün %

SOMA’YA BAKIŞ

13 Mayıs 2014 yüreğimizi yakan acının tarihidir. Soma Kömür havzasında bulunan kömürler; % 15-20 arası nem, %35-45 arası sabit karbon ve 5000-6000kcal/kg ısıl değerliklidir. Kabul edilen teoriye göre; kömürün kendiliğinden yanması için, uygun atmosferik koşullarda kömürün oksijeni absorbe etmesine dayanmaktadır. Kömürle oksijen arasında dışa ısıveren bir kimyasal tepkime gelişmektedir. Sınırlı miktarda hava, bir yandan oksidasyon

Maden İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış

İnsanoğlunun yaşadığı uygarlık aşamalarının en önemli dönemlerden biri maden keşfidir. Böylelikle başlayan ve Maden Çağı olarak adlandırılan bu tarihi dönem Bakır, Tunç ve Demir Çağıdır. Madenin keşfi ile birlikte kullanılmaya başlanılan ilk madenler bakır, altın ve gümüştür. İnsanlık tarihinin ilk uygarlık aşamasını oluşturan madenin keşfi kadar önemli bir husus da madenlerin işlenmesidir. Madenlerin işlenmesi (bakırın

İşyerlerinde Eğitim

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklerinden biri olarak ilk yapılan faaliyet çalışanların eğitimleridir. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması durumunda yapılan, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenen, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Bu eğitimlere ilave olarak, Çalışan temsilcileri özel

Kimyasalların Oluşturduğu Riskler Ve Alınması Gereken Tedbirler

Doğal maddelerin kimyasal yapılarında çeşitli değişiklikler yapılarak üretilen yeni maddelere kimyasal maddeler denilmektedir. Bu maddeler gelişen teknolojik şartlarla birlikte çoğunda maliyetin ucuz olması sebebi ile günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. Katı, sıvı ve gaz formlarında sanayinin hemen hemen her alanında aktif olarak kullanılmaktadırlar. Bunun sebebiyle de yılda 400 milyon ton’un üzerinde kimyasal madde

İSG PROJELERİ

6331 sayılı yasa ile hayatımıza giren ve iş hayatını baştan sona değiştirmekte olan İş Güvenliği konusu artık iş yerlerinden dışarı çıkarak samimi sohbetlerin konusu olmaktadır. Yasanın temelinde yatan tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların yok edilmesine yönelik çalışmalar her iş yerinde eğitimler sayesinde fark edilmekte ve iş güvenliği kültürünün temelini oluşturan proaktif davranış ortaya çıkmaktadır. İş

Kamu Binalarındaki Elektrik Sorunları

Kamu binalarında risk değerlendirmesi yapıldığında elektrik konusu ile ilgili risk oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Birçok kurumda elektrik tesisatları zaman zaman tehlikeli durumlar yaratmaktadır. Ülkemizde binaların ( kamu da dahil ) elektrik tesisatları 04.11.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi hükümlerine göre yapılmalıdır. Maalesef kamu binalarında ilk olarak