Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği(Kisgud) Resmi Web Sitesi

İşyerlerinde Eğitim

İşyerlerinde Eğitim

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gereklerinden biri olarak ilk yapılan faaliyet çalışanların eğitimleridir. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması durumunda yapılan, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenen, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Bu eğitimlere ilave olarak, Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir, Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde gereken eğitimler, İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi gibi birçok eğitim İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlar da yer alır.

Eğitim konusu bu kadarla da bitmez, İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. İş yerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir. Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
Bu noktada çalışanlar için yürütülmesi gereken eğitim faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği sisteminde oldukça fazla yer tuttuğu dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin amacı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve bunun sebepleri de ortadayken yürütülecek eğitim faaliyetlerinin yeterliliği en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Bir faaliyeti, farklı durum ve koşullarda tekrarlayabilecek şekilde ve öngörülmüş standartlarda başarıyla yerine getirebilme yeteneği yeterliliktir. Çalışanları hem mesleki alanda, hem de iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları amacıyla istenilen yeterliliğe ulaştırmak işverenler tarafından uygulanması gereken, günümüz çalışma sisteminin önemli unsurudur.
İş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sıradanlaşmasının, ulaşılmak istenilen ideal çalışma sisteminin önündeki en büyük engeldir. Bu açıdan düşünüldüğünde sistemi dinamik tutmak için kullanabileceğimiz en önemli araç, eğitim faaliyetleridir. Fakat eğitimlerin süresi, yöntemi, değerlendirilmesi, uygulanma şartları, eğitim verenlerin yeterliliği gibi konularda iş yerlerinin politika belirlemesi, çalışanlardaki davranış değişikliklerinin gözlemlenmesi asıl amaç olmalıdır. Özellikle Kaza sayısında azalma, Meslek hastalıklarında azalma, Sigara içiminde azalma, KKD kullanımında artış El yıkamada artış Eğitimlere katılmada artış var gibi olumlu davranışların artması, çalışmaların en somut sonucu olarak ölçülebilir.
İş yerlerini sadece çalışma alanı olmaktan çıkartıp aynı zamanda, çalışanlar için mesleki ve kültürel gelişimin merkezi haline getiren bu faaliyetler, sadece yasal sorumlulukları üzerimizden atma mantığı ile yapılmamalıdır. Eğitimlerin genellikle yetişkinler için uygulandığı göz ardı edilmeden, yetişkin eğitimine uygun şekilde planlanması ve yürütülmesi, neticesinin olumlu olması açısından oldukça önemlidir.

İsmail KÜÇÜKÇOBAN
İş Güvenliği Uzmanı
(Kisgud Üyesi)